ศวอบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสาคู ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ศวอบ. ร่วมประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสาคู ภายใต้โครงการ อพ.สธ.
473 view

     วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสาคู ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โดยมี นายสุรินทร์ โยธารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการบริหารและการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ด้านดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และด้านผลดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง