การประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลวิชิต ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2565 การประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลวิชิต ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2565
370 view

     วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลวิชิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต โดยมี นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการบริหารและการจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ด้านดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และด้านผลดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หมู่ 1 บ้านนาบอนใต้ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง