การประชุมติดตามการดำเนินโครงการ อพ.สธ. - ทช. ภายใน สวพ. ครั้งที่ 1/2565 การประชุมติดตามการดำเนินโครงการ อพ.สธ. - ทช. ภายใน สวพ. ครั้งที่ 1/2565
403 view

 

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ นำโดย นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินโครงการ อพ.สธ. - ทช. ภายใน สวพ. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่ สวพ. ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.  และเปิดโอกาสให้ศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่ง ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. – ทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ดร. จรัสศรี อ๋างตันญา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ  ได้นำเสนอเรื่องการปรับปรุงทะเบียนสิทธิ์การเข้าใช้ และเปิดสิทธิ์การนำเข้าข้อมูล References collection และเอกสารเผยแพร่ และวิธีการนำเข้าข้อมูล ในฐานข้อมูล MRDS เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเล (MRDS) ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป โดยแต่ละศูนย์วิจัยฯ สามารถนำเข้าข้อมูลได้อย่างน้อยปีละ 50 ข้อมูล

นางสาวกัญจนพร  วุฒิวรวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ดร.จรัสศรี อ๋างตันญา
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง