ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 2/2565 ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. ครั้งที่ 2/2565
466 view

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. - ทช.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม  เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ อพ.สธ. มีกำหนดการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ 19 - 25 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ใน (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช.

     ผลการประชุมประธานฯ มีความเห็นให้หน่วยงานในพื้นที่ (สทช.) เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการดังกล่าว และให้คณะทำงานเฉพาะกิจฯ หารือในรายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ โดยให้รายงานผลเป็นระยะๆ และมีการปรับปรุง(ร่าง) คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อให้มีความคล่องตัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง