ศวอบ. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลโครงการ อพ.สธ. แก่ท้องถิ่น ศวอบ. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลโครงการ อพ.สธ. แก่ท้องถิ่น
615 view

วันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 26 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการด้านบริหารและจัดการ คณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านดำเนินงาน และคณะกรรมการด้านผลการดำเนินงาน (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลสาคู) สมาชิกเทศบาล และปราชญ์ชาวบ้าน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง