ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ทช. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช.
524 view

วันที่ 19 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. - ทช.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่ง กรม ทช. ได้ร่วมสนองพระราชดำริฯ รวม 19 โครงการ ในปี พ.ศ. 2565

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง