ทช. ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. ทช. ประชุมคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.
608 view

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านแอ็พพลิเคชั่น Zoom meeting โดยมี สวพ. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ และจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 33 ราย ซึ่งการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการปรับปรุงกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต่อโครงการที่กรมฯ จะดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ ในปีงบประมาณดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งครอบคลุม 3 กรอบการดำเนินงาน 7 กิจกรรม ของ อพ.สธ. นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.- ทช. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างกรมฯ ที่เป็นปัจจุบัน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง