ทช. ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทช. ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
880 view

         

           วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAT Conference) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          ในการนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานโครงการสำรวจและวิจัยร่วมภายใต้โครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่หมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมทั้งพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานเฉพาะกิจการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช. และพิจารณาทบทวนกรอบแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) พร้อมพิจารณานโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอและจัดทำแผนปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง