การประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
942 view

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลสาคู  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำใบงานที่ 1–3

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง