ทช. ประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทช. ประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1,085 view

          วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. – ทช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรม ทช. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) พร้อมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. – ทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง