ทช. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 4/2562 ทช. จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการ (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 4/2562
987 view

            วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมรวม 20 คน

            โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ.-ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการดังกล่าวฯ และเสนอต่อทางโครงการ อพสธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ต่อไปกัญจนพร วุฒิวรวงศ์ (สวพ.) เลขานุการคณะทำงานฯ รายงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง