ทช. โดย ศวทม. เป็นวิทยากรในการประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ณ อบต.สาคู ทช. โดย ศวทม. เป็นวิทยากรในการประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. ณ อบต.สาคู
988 view

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นวิทยากรในการประชุม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพนะราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก อบต.สาคู ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ ตัวแทนจากหมู่ต่างๆ จำนวน 22 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง