ทช. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2561 ทช. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. ครั้งที่ 2/2561
1,071 view

           เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีคณะทำงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้่องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         สำหรับการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนแผนปฏิบัติการโครงการ อพ.สธ. – ทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งทบทวนแผ่นมาบท อพ.สธ. – ทช. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง