สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน การนำเข้าและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล (MRDS) สวพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติงาน การนำเข้าและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล (MRDS)
32 view

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเข้าและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล (MRDS)” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต และผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยฯ ในการนำเข้าข้อมูล บำรุงรักษา และปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้เชิญนางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ ทั้ง 6 แห่ง และสวพ.ส่วนกลาง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 30 คน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง