ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
39 view

          วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง โดยมี ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ อบต.พังราด เข้าร่วมโครงการจำนวน 49 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก ปะการัง หญ้าทะเล และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  และการบันทึกข้อมูล โดยการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง