ศวอบ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศวอบ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
46 view

          วันที่ 22-23 ก.พ. 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉลอง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ-พันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อหวังผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง