ศวทบ. จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ศวทบ. จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
19 view

         วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสุวิญญา เชิดชำนาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใต้กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลมีพิษ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและผลกระทบของขยะทะเล รวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล มีเป้าประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง