ศวทล.  จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวม ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ศวทล. จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวม ตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
40 view

          วันที่ 8-9 ก.พ. 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ คณะครู นักเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนเนียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยาอ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายพงศพัศ ตันจะโข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ  สำรวจพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อหวังผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง