ศวทก. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 /2567 ศวทก. จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 /2567
46 view

          วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง  จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 /2567 ณ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายสุวัฒน์ ทนสงผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 45 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศทางทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล มีการฝึกการสำรวจและเก็บตัวอย่างมาทำกระบวนการตามใบงานที่ 5 เกี่ยวกับพืช และใบงานที่ 6 เกี่ยวกับสัตว์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง