ศวทล. จัดฝึกอบรมการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ศวทล. จัดฝึกอบรมการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
133 view

          วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น”  ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายโชคชัย ชัยธรรมโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา กล่าวต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ  สำรวจพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อหวังผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง