ศวอล. สนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนบ้านตันหยงโป จังหวัดสตูล ศวอล. สนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนบ้านตันหยงโป จังหวัดสตูล
187 view

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้เข้าร่วม “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจำแนกสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (งานสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น)       ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ ศวอล.ได้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญรวมทั้งการจำแนกกลุ่มปะการังและหญ้าทะเลจากตัวอย่างจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงโปและเจ้าหน้าที่ อบต. ตันหยงโป รวม 40 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง