ศวทก. จัดอบรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลฯ ครั้งที่ 2/2566 ศวทก. จัดอบรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลฯ ครั้งที่ 2/2566
171 view

          วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 46 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติในการสำรวจพันธุ์ไม้และเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวอย่างในการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงานตามกระบวนการของโครงการ อพ สธ.

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง