ศวทบ. จัดโครงการฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศวทบ. จัดโครงการฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
160 view

          วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายจรินทร์ ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 42 คน ได้แก่ คณะครู นักเรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเครือข่ายชุมชน โดยการให้ความรู้ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้สัตว์ทะเลหายาก การจำแนกชนิด และบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง