ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล
211 view

          วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ อบต.พังราด เข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจ และเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก และการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์ทะเลหายาก ปะการัง หญ้าทะเล และพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงกิจกรรมภาคสนาม สำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นตัวอย่างมาฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง