ศวอบ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น" ศวอบ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น"
226 view

          ระหว่างวันที่ 12–13 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน นักเรียน ครูอาจารย์ มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชน นำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ในการจัดทำใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดปากบาง และ 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Eco Print บ้านแหลมพรหมเทพ และใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ 1) มวยกาหยง 2) การทำไซดักปลา 3) งานบุญปาจั๊ก ของชาวไทยใหม่ หมู่ 2 4) การทำขนมจาก หมู่ 6 และ 5) การทำผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ (Eco print) หมู่ 6


งานบุญปาจั๊ก ของชาวไทยใหม่ หมู่ 2


การทำผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุธรรมชาติ (Eco print) ของชาวบ้านหมู่ 6


การทำไซดักปลา


การทำขนมจาก ของชาวบ้าน หมู่ 6

 

สามารถชมวีดีโอสาธิต มวยกาหยง ได้จากดาวน์โหลดด้านล่าง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง