ศวอบ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ศวอบ. จัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
200 view

           วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม“การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการจัดอบรมจะจัดระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่หาดปากบาง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 53 คน เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ครูอาจารย์ และนักเรียน มีความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรภายในชุมชนในการนำมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเผยแพร่ให้ชุมชนและเยาวชนได้รับทราบถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

    

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง