ศวอล. ร่วมกับ อบต.ตันหยงโป สำรวจความหลากหลาย และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลบ้านตันหยงโป ศวอล. ร่วมกับ อบต.ตันหยงโป สำรวจความหลากหลาย และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลบ้านตันหยงโป
300 view

          วันที่ 12-14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.)ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป และตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่บริเวณบ้านตันหยงโป ม.1 ต. ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสำรวจความหลากหลาย และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โครงการสนับสนุนงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เบื้องต้นจากการสำรวจกลุ่มสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบในแนวหญ้า ได้แก่ กลุ่มปลาแป้น ปลาทราย และปลาบู่ และพบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก และหญ้าคาทะเล ทั้งนี้ จะนำตัวอย่างที่ได้นำไปจำแนกในระดับสกุล และชนิดต่อไป

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง