ศวทก. จัดอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรในท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2566 ศวทก. จัดอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรในท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2566
288 view

          วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรในท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ณ ศูนย์เรียนรู้ ไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำชุมชน และแกนนำอาชีพ จำนวน 46 คน โดยมี นายสุทิน คงละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ภารกิจของหน่วยงาน และสืบค้นข้อมูลพรรณพืช สัตว์น้ำ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เรื่องเล่า ความเชื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลขนาบนาก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง