ศวอล. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจำแนกสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศวอล. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจำแนกสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
392 view

 

     

     วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) 
ได้เข้าร่วม “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจำแนกสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญ รวมทั้งการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตจากตัวอย่างจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงโปและเจ้าหน้าที่ อบต. ตันหยงโป รวม 40 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง