ศวทอ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ศวทอ. จัดฝึกอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2
403 view

     วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนางสาวณัฎฐิญา สุขเสงียม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน ได้แก่ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสนามไชย ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ  และสำรวจหญ้าทะเล การจัดอบรมครั้งนี้หวังผลให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง