ศวทล. จัดอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ศวทล. จัดอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
591 view

     วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ. สงขลา โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 55 คน ได้แก่ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ  สำรวจพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 100 ต้น โดยมีคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ให้การต้อนรับในพื้นที่ การจัดอบรมครั้งนี้หวังผลให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง