ศวบต. จัดอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ศวบต. จัดอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
500 view

    วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน  ได้แก่ คณะครู นักเรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเครือข่ายชุมชน  กิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก กิจกรรมภาคปฏิบัติเป็นการจำแนกชนิดและบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำในท้องถิ่น เพื่อหวังผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง