ศวทก. จัดอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ศวทก. จัดอบรม “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
241 view

     

     วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนวัดขนาบนาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุทิน คงละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 45 คน ครูผู้ควบคุม 5 คน กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล และอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ในท้องถิ่นตามใบงานที่ 5 และที่ 6 ทั้งนี้ตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง