ศวอบ. จัดฝึกอบรม ศวอบ. จัดฝึกอบรม
475 view

วันที่ 15 มีนาคม 2565 และ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ และเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และอาสาสมัคร ในพื้นที่หมู่ 6 รวม 45 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของโครงการ วิธีการสำรวจในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำใบงานที่ 5–7 (การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช สัตว์และชีวภาพในท้องถิ่น) ลงพื้นที่สำรวจในระบบนิเวศหาดทราย และป่าชายเลน เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตโดยใช้อวนทับตลิ่งและเดินเก็บตัวอย่าง ในพื้นที่หาดปากบาง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งฝึกอบรมการจำแนกตัวอย่างเบื้องต้นและจัดทำใบงานที่ 5–7 เพื่อนำไปจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง