ศวอบ. จัดฝึกอบรม ศวอบ. จัดฝึกอบรม
497 view

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เจ้าหน้าที่ อบต. สาคูที่เกี่ยวข้อง ครู และอาสาสมัคร รวม 45 คน ณ ห้องประชุม อบต. สาคู กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของโครงการ วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำใบงานที่ 8 (การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น) โดยการสัมภาษณ์ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต อาชิเช่น การทำเบือทอด น้ำพริกกะลา การย้อมผ้า และผลิตภัณฑ์จากส้มแขก เป็นต้น โดยรวบรวมจัดทำเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลสาคูต่อไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง