ศวอบ.วางแผนแนวทางการจัดฝึกอบรม ศวอบ.วางแผนแนวทางการจัดฝึกอบรม
461 view

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมวางแผนแนวทางการจัดฝึกอบรม “ สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ” ประจำปีงบประมาณ 2665 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง ที่มาและความสำคัญของโครงการ (อพ.สธ.) และฐานทรัพยากรท้องถิ่น วิธีการสำรวจ เก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากร และการจัดทำใบงานที่ 5–7 (การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ และการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น) และการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรในหมู่ที่ 6 พื้นที่หาดปากบาง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วยการสาธิตการจำแนกชนิดตัวอย่างทรัพยากร โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และจัดทำใบงานที่ 5–7 (การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ และการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น)

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง