การฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 การฝึกอบรม การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
787 view

วันที่ 20–21 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เจ้าหน้าที่ อบต. สาคูที่เกี่ยวข้อง ครูและอาสาสมัครในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 รวม 48 คน ณ ห้องประชุม อบต. สาคู กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของโครงการ วิธีการสำรวจในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การจัดทำใบงานที่ 5–7 (การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช สัตว์และชีวภาพในท้องถิ่น) และลงพื้นที่สำรวจในระบบนิเวศหญ้าทะเลและหาดหิน โดยการเดินเก็บตัวอย่าง พื้นที่เกาะปลิง หมู่ 3 ตำบลสาคู จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งฝึกอบรมการจำแนกตัวอย่างเบื้องต้น

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง