ทช. โดย ศวทก. จัดฝึกอบรบ "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทช. โดย ศวทก. จัดฝึกอบรบ "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
1,261 view

         เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ได้จัดฝึกอบรบ "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 53 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน

          โดยในกิจกรรมฝึกอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและจำแนกตัวอย่างหอยทะเล การศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ รวมถึงจัดทำใบงาน 9 ใบงาน โดยมีการปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำบริเวณแหลมสน บ้านชายทะเล และศึกษาพันธุ์ไม้บริเวณหนองกำมะเสา ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน และผู้นำชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล เป็นการเน้นนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง