ทช. โดย ศวทบ. จัดฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ทช. โดย ศวทบ. จัดฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
1,095 view

                  เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการจัดฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น          

                 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมด้วยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและความสำคัญของป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และฝึกปฏิบัติการนำผลผลิตจากป่าชายเลนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และปราชญ์ผู้รู้ในหมู่บ้านให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล เป็นการเน้นนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง