ทช. โดย ศวทก. บรรยายการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ให้แก่บุคลากรจากศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ทช. โดย ศวทก. บรรยายการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ให้แก่บุคลากรจากศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่
1,041 view

                เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)  ได้บรรยายการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ให้แก่บุคลากรจากศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง โดยมีบุคลากรเข้าศึกษาดูงานจำนวน 48 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง