ทช. โดย ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา ทช. โดย ศวทอ. จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา
1,142 view

           เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา อ. แกลง จ. ระยอง  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ประกอบด้วย คณะครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

          โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรักยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศหญ้าทะเล แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านเนินฆ้อ มาจำแนกชนิดเพื่อหาปริมาณความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรู้ และการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง