ทช. โดย ศวทล. จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ทช. โดย ศวทล. จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
1,150 view

          เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า อ. บางแก้ว จ. พัทลุง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

          โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างจากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง