ทช. โดย ศวทบ. จัดฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) ทช. โดย ศวทบ. จัดฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)
1,102 view

        เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการจัดฝึกอบรม " การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น " ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว) มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 46 คน ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น           

        โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมด้วยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและความสำคัญของป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลน การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน และฝึกปฏิบัติการนำผลผลิตจากป่าชายเลนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อพ.สธ. ให้นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล เป็นการเน้นนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษา การดำเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง