ทช. โดย ศวทก. จัดฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"  ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทช. โดย ศวทก. จัดฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
1,204 view

           เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ได้จัดฝึกอบรม "กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ครู นักเรียน

          โดยในกิจกรรมฝึกอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมและจำแนกตัวอย่างสัตว์น้ำ รวมถึงการจัดทำใบงาน 9 ใบงาน มีการปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำ บริเวณแหลมสน บ้านชายทะเล ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง