ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
945 view

           เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพี่เลี้ยงในการจัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต ในหัวข้อ "ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน" ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านนาบอนใต้ ตำบลวิชิต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตัวแทนชุมชนหมู่ที่1 ตำบลวิชิต นักวิชาการจากศูนย์วิจัยฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 51 คน

 

          โดยในวันแรกช่วงเช้ามีการบรรยายความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ. และช่วงบ่ายนำนักเรียนลงพื้นที่สำรวจ และสัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต ได้แก่ กลุ่มกลองยาว กลุ่มทำดอกไม้จากเกล็ดปลา กลุ่ม อสม. และกลุ่มทำน้ำยาล้างจาน พร้อมบันทึกภาพถ่ายวิถีชุมชน วันที่สองเป็นการสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และจัดทำใบงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง