ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดฝึกอบรมสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ณ ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ทช. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดฝึกอบรมสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ณ ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
1,122 view

         เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นพี่เลี้ยงในการจัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต ในระบบนิเวศหาดโคลน ปลายแหลมสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลวิชิต  และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวน 40 คน 

        ทั้งนี้มีการบรรยาย นำนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจทรัพยาการสิ่งมีชีวิตทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวธีการเดินเก็บและลากอวนทับตลิ่ง ชี้แนะการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการสำรวจในธรรมชาติ รวมทั้งการจัดทำใบงานที่ 5, 6 และ 7

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง