ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
14 view

          วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน นำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วย ประชาชน และเยาวชน ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม "อาบป่าชายเลน แปลงขยะเป็นปลาทู" จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากอ่าวไทยตอนบน โดยเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบในท้องถิ่น และผลกระทบของขยะทะเลในด้านต่าง ๆ อันเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง