ศวทบ. บรรยายให้ความรู้ ศวทบ. บรรยายให้ความรู้
53 view

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Track 1.5 Workshop on Marine Environmental Protection in the South China Sea จากประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากอ่าวไทยตอนบน โดยเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบในท้องถิ่น ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทำกิจกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติกร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง