ศวอบ. บรรยายให้ความรู้ ศวอบ. บรรยายให้ความรู้
63 view

          วันที่ 1 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) จำนวน 88 คน โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมทั้งการปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และงานทางด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเรียนรู้ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง