ศวทอ. บรรยายให้ความรู้ ศวทอ. บรรยายให้ความรู้
64 view

          วันที่ 6 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTE) พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยนายธนพรรณ ชมชื่น นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับและบรรยายความเป็นมาและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเจ้าหน้าที่ ศวทอ. ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ปัญหาผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงได้พาเยี่ยมชมเรือบุญประกอบ ซึ่งเป็นเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

   

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง